Vítame Vás na stránke spoločnosti JUPITER a JJ-BTS, s.r.o.

 
H A R M O N O G R A M
školení – kurzov z bezpečnostných a súvisiacich predpisov
 
I.časť H A R M O N O G R A M
V prípade záujmu o konkrétne termíny školení nás môžete kontaktovať telefonicky alebo emailom.
 
II.časť  O R G A N I Z A Č N É   P O K Y N Y
 
1. Kurzy – školenia sú uskutočňované prednostne v prenajímaných priestoroch firmy JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC , s.r.o. alebo v objektoch žiadateľa služby na základe jeho žiadosti a posúdenia vyhovujúcich priestorov ( aj v termínoch osobitne dohodnutých)
2. Po absolvovaní kurzov, školení , bude každému účastnikovi odovzdaná príslušná Dokumentácia ( resp. zápis do ) ( resp. zápis do ) Preukaz, Osvedčenie, Výpis zo Záznamovej knihy, Osnova – zoznam základných platných predpisov, Výpis z Prezenčnej listiny hromadnej, resp. podľa priania aj osobitná prezenčná listina, ako aj účtovný doklad o prevzatí finančnej čiastky.
 
III.časť  C E N N Í K   K U R Z O V   Š K O L E N Í
Podľa druhu školenia – kurzu – viď I. časť tohoto Harmonogramu
 
1. Aktualizačný kurz , bezpečn. technikov, autorizovaných BT 40 EUR
2. Kurz lešenárov od 40 do 60 EUR
3. Lešenári - opakované od 20 do 25 EUR
4. Stavebná výroba a práce vo výškach v stavebnej výrobe od 20 do 30 EUR
5. Vodiči služobných motorových vozidel od 20 do 25 EUR
6. Zamestnanci – vedúci zamestnanci - výrobná a nevýrobná sféra od 15 do 25 EUR
7. Zástupca zamestnancov pre BOZP od 20 do 25 EUR
 
Poznámka: : ceny v rozsahu od - do sú pre jednotlivých objednávateľov stanovené podľa počtu prihlásených účastníkov školenia – kurzu ( nad 20, nad 10, od 5 do 10, do 5 ) a použitej techniky
 
- sme platcami DPH
 
- ceny sú uvádzané bez DPH
 
- uvedené ceny sú za 1 – pracovníka – účastníka kurzu- školenia
 
IV.časť
 
1. Spoločnosť JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC , s.r.o. si vyhradzuje právo prípadnej zmeny termínu jednotlivých kurzov – školení v ojedinelých prípadoch (pri mimoriadne veľkom , alebo malom počte prihlásených ).Zaväzujeme sa informovať objednávateľa automaticky pri prípadnej zmene termínu školenia - kurzu. Informácie o prípadných ďalsích zmenách termínov alebo o nových termínov podávame na dole uvedených kontaktoch ( vyžiadať pred uhradením).
 
2. Kontakty :
          Ivan Jacko mobil : 0903 354 658 email : ivan.jacko@jacko.eu.sk
          Juraj Jacko mobil : 0911 982 818
 
3. Určený finančný poplatok je potrebné vykonať minimálne 4 dni pred nástupom na kurz - školenie na č. účtu 285 2277754/0200 alebo výnimočne v deň nástupu na školenie v hotovosti oproti príjmovému dokladu.
 
JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC , s.r.o., JJ-BTS, s.r.o www.jacko.eu.sk, ©2018