Vítame Vás na stránke spoločnosti JUPITER a JJ-BTS, s.r.o.

 
PONUKOVÝ LIST
KURZY - ŠKOLENIA - PREŠKOLENIA
Názov Základná informácia
1. ODBORNÉ KURZY PRE VÝCHOVU A VZDELÁVANIE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV - základný kvalifikačný predpoklad pre výkon bezpečnostnotechnickej služby v zmysle Zákona č.124/2006 o BOZP v platnom znení
- vydané OSVEDČENIE
2. AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV A AUTORIZOVANÝCH BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV - povinnosť absolvovať v zmysle § 23 ods. 6, § 24 ods. 9 Zákona č.124/2006 o BOZP v platnom znení
-vydané POTVRDENIE
3. ODBORNÝ KURZ pre profesiu LEŠENÁR - povinná odbornosť pre montáž a demontáž všetkých druhov lešení
- vydaný PREUKAZ
4. OPAKOVANÉ PREŠKOLENIE pre profesiu LEŠENÁR - povinné k udržaniu platnosti Preukazu, interval 1 x 12 mesiacov
- záznam do Preukazu
5. ROZŠÍRENIE OPRÁVNENIA pre profesiu LEŠENÁR - povinné preškolenie pre montáž každého nového druhu a typu dielcového lešenia
- záznam do Preukazu
6. ŠKOLENIE PRE STAVEBNÚ VÝROBU A PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU V STAVEBNEJ VÝROBE A SÚVISIACEJ ČINNOSTI pre výrobných a riadiacich pracovníkov - povinné školenie pri práci nad 1,5m a jej riadení
- opakované 1 x za 12 mesiacov
- vydané OSVEDČENIE a PREUKAZ
7. ŠKOLENIE PRE ZAMESTNANCOV,VEDÚCICH ZAMESTNANCOV, ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV vo výrobnej a nevýrobnej činnosti - povinné základné školenie v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v platnom znení
- opakované 1 x za 24 mesiacov
- vydané OSVEDČENIE
8. ŠKOLENIE VODIČOV SLUŽOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL - školenie 1 x za 24 mesiacov
- vydané OSVEDČENIE a PREUKAZ
9. ŠKOLENIE ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV PRE BEZPEČNOSŤ PRÁCE - povinnosť v zmysle §7 a §19 Zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v platnom znení
- vydané OSVEDČENIE
- opakované 1 x za 24 mesiacov
JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC , s.r.o., JJ-BTS, s.r.o www.jacko.eu.sk, ©2018